Novodobá historie

1996

Novodobá historie SDH v Kyjově, je – li možné to tak napsat, se píše od roku 1996.V tomto roce došlo z podnětu vedení města k založení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Kyjově a tím de facto i k obnovení činnosti SDH jako takové. Proto se v následujících řádcích můžete dočíst převážně o činnosti právě zásahové jednotky a nikoliv až příliš o činnosti SDH. Jsou tu tedy zpočátku vzpomenuty více akce, týkající se represe, než akce týkající se prevence, případně prezentace SDH v Kyjově. Zásahová jednotka je součástí SDH, tvoří jeho páteř a společně s SDH tvoří jeden celek.

1997

Zpočátku to byla skutečně namáhavá a trnitá cesta, kdy se rekrutovali stávající členové a hledali se noví členové a nadšenci. Starostou a velitelem v jedné osobě byl v té době pan František Přibyl. Zásahová jednotka o síle 16 mužů byla akce schopná od jara roku 1997. K tomuto bylo zapotřebí vyškolení všech členů zásahové jednotky, pořízení výstroje a výzbroje což představovalo uvolnit z městského rozpočtu nemalé finanční prostředky na tyto účely.
Prubířským kamenem a první akcí, které se jednotka zúčastnila, byly povodně v roce 1997, které z velké části zasáhly hlavně území Moravy a nevyhnuly se ani městu Kyjovu. Ve městě byla jednotka také nasazena a  prováděla odčerpávání vody ze sklepních prostor (sídliště Za Stadionem), stavění protipovodňových hrází (most přes Kyjovku u Králíčkovy cukrárny) a další nezbytné práce. V této době měla jednotka pronajat od HZS dopravní automobil AVIA DA-31, který byl vybaven částečně vlastní a částečně pronajatou výzbrojí.

1999

V roce 1999 již byla jednotka celkem 19 povolána do akce, z čehož 2x se jednalo o námětové cvičení. Tímto se získávaly praktické zkušenosti, znalosti a dovednosti a jednotka byla postupně stále více začleňována do Integrovaného Záchranného Systému ČR.

2000

V roce 2000 byl starostou SDH zvolen pan Antonín Kuchař a SDH Kyjov měl 22 členů (došlo k jisté redukci členů, kdy odešli členové, kteří již neměli zájem ve sboru působit, ale na druhou stranu se objevili nový členové, kteří měli o činnost ve sboru zájem). Tento rok byl pro JSDH Kyjov mimořádný v tom, že opět z prostředků městského rozpočtu byla zakoupena technika: cisternová automobilová stříkačka CAS 32 na podvozku T-148 a automobilový žebřík AZ 30 na podvozku IFAW50 L. Od 1.9.2000 dochází k jmenování nového velitele JSDH.  Městský úřad Kyjov, na návrh členů jednotky, jmenoval do funkce pana Antonína Bajáka. Na činnosti JSDH mělo jmenování nového velitele zásadní vliv, neboť došlo k zintenzívnění výcviku členů, mimo jiné také v souvislosti se zakoupením výše zmíněné techniky, která byla pro většinu členů „nová“ a tedy i neznámá.
Na podzim roku 2000 bylo rozhodnuto o provedení generální opravy motoru na T-148. Této velmi náročné práce se ujal pan Petr Růžička a díky své zručnosti, zápalu a mladickému nadšení opravu zdárně zvládl.V roce 2000 byla jednotka 15x svolána, ať již šlo o zásah nebo pohotovost na stanici.

2001

Rok 2001 byl důležitým mezníkem v historii SDH Kyjov, protože v tomto roce proběhly oslavy 130. výročí založení SDH v Kyjově a byla to po dlouhé době první veřejné vystoupení SDH na veřejnosti.
Oslavy se konaly 23.června 2001 a byly pojaty skutečně velkolepě. Začaly již v pátek večer, kdy v Kostele nanebevzetí Panny Marie v Kyjově byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé hasiče z Kyjova. V sobotu dopoledne se konala slavnostní členská schůze za účasti zástupců vedení Města Kyjova, HZS okresu Hodonín, HZS JmK a okrsku. Při této příležitosti byla řada členů odměněna medailemi, příp. jinými vyznamenáními za svou činnost v SDH Kyjov. Odpoledne vyšel slavnostní průvod z Nětčic na Masarykovo náměstí, kde se konaly ukázky hasičské techniky. Ukázky se snažily zachytit průběh vývoje zdolávání ohně od ručních stříkaček až po moderní techniku reprezentovanou např. hasičským tankem, apod.
Doprovodným programem bylo vyhodnocení výtvarné soutěže, která byla vyhlášena pro žáky MŠ a ZŠ v Kyjově a jejíž vítězové byli vyhlášeni a odměněni v průběhu slavnostního odpoledne.
V roce 2001 má jednotka již 33 členů, což svědčí vzrůstajícím zájmu o dobrovolnou "hasičinu" v Kyjově. V roce 2001 byla JSDH svolána celkem k 13 událostem. Z toho bylo 10 požárů, 1x technický zásah a 2x záloha na stanici. V celkovém součtu se akcí zúčastnilo celkem 59 zasahujících členů JSDH.

2002

V roce 2002 se SDH Kyjov 2x prezentoval veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří. První se uskutečnil v květnu pod taktovkou HZS a byl pro členy SDH jakýmsi zahřívacím kolem a motivací k tomu, aby podobnou akci zopakovali a zorganizovali sami. Poslední prázdninový víkend se tedy opakoval Den otevřených dveří s pořadovým číslem II. Díky podpoře členů HZS byly předvedeny ukázky jejich práce s vyprošťovací technikou. Pro hlavně dětské zájemce byly připraveny dovednostní soutěže s nejzákladnější hasičskou technikou a díky přízni a štědrosti sponzorů mohli být malí zájemci odměněni drobnými dárky a sladkostmi.
V závěru roku 2002 čítala členská základna 42 členů. V tomto roce zasáhli Českou republiku ničivé povodně, hlavně území Čech. Ihned po vyhlášení různých stupňů povodňového ohrožení nabídli členové JSDH Kyjov těmto oblastem svou pomoc. Po různých nejasnostech a peripetiích byla jednotky vyslána k odstraňování ničivých následků povodní do Mělníku. Zúčastnění členové tam odvedli pořádný kus poctivé práce, za což byli odměněni vedením MěÚ Mělník.

2003

V roce 2003 jsme se Kyjovské veřejnosti opět prezentovali 2x při Dnu otevřených dveří. Podobně jako v roce 2002 se ten první konal v květnu pod záštitou HZS a v průběhu prázdnin se konal další, již zcela v režii SDH, ale ve spolupráci s HZS. V tomto roce členové HZS předvedli vyproštění zraněné osoby z vraku automobilu, členové lezeckého družstva předváděli ukázky slaňování. Členové SDH provedli ukázky s výškovou technikou. Znovu nechyběly dětské soutěže a drobné dárky pro děti.
V závěru roku čítala členská základna již 43 členů. V roce 2003 se již také skutečností stala dlouhodobá vize, a to založit v Kyjově kroužek Mladých hasičů.
K jednotlivým výjezdům je jednotka svolávána operačním důstojníkem HZS buď prostřednictvím SMS nebo sirén. Prvovýjezdovým vozidlem byla Tatra T-148, určený pro posádku ve složení 1+2.
Jednotka využívá ke své činnosti prostory na ulici Luční č.5 v Kyjově - Nětčicích, kde je zároveň lokalizován i HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, pobočná stanice Kyjov.

2005

Rok 2005 byl pro jednotku opět velmi radostný, neboť došlo k náhradě vozidla CAS 32 Tatra T 148 zakoupením nové cisterny z prostředků města Kyjova – CAS 24 Tatra T 815 Terno 1 4x4, která slouží v jednotce a je páteřním vozidlem jednotky. Jednotka také zakoupila dopravní automobil Renault Trafic.
Starostou sboru je Antonín Kuchař a velitelem jednotky byl až do listopadu 2011 Antonín Baják. Funkci velitel jednotky JSDH převzal Igor Šrůtka a jednotka má v současnosti 18 členů.

2012

Dalším významným rokem pro jednotku je rok 2012, kdy došlo z prostředků města Kyjova k zakoupení dopravního automobilu DA L1Z - Iveco Daily s nástavbou od společnosti Ziegler v Německu, který nahradil již nevyhovující dopravní automobil Renault. Nebyla to však jediná velká událost v tomto roce a tak na sklonku roku 2012 a začátku roku 2013 proběhla celkové rekonstrukce zázemí výjezdové jednotky.

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.